Príčiny vzniku Občianskeho združenia Práca a vzťahy na Slovensku

Sú ešte pre demokratický svet dôležité ľudské práva a zákonnosť? Nie sme čoraz viac svedkami, že dnešná doba sa nesie v znamení rôznych trendov, bohužiaľ častokrát negatívnych. Jedným z nich sú predovšetkým komplikované medziľudské vzťahy, alebo boj medzi ľuďmi a skupinami, závisť, nenávisť a ohováranie.

Všetky tieto skutočnosti môžeme stručne nazvať novým pojmom „mobbing“. Ten má svoje miesto všade a ako jedna z foriem nežiadúcej agresivity v medziľudských vzťahoch, ako závažná deformácia sociálnych vzťahov vyvoláva dlhodobejší až patologický jav, stupňujúce sa psychické zaťaženie a snahu uniknúť zo situácie akýmkoľvek spôsobom až samovraždou.

Ak sa pozrieme do histórie, slovo “mobbing” ako prvý použil Konrad Lorenz, keď popisoval skupinové chovanie u zvierat. Označil ním útoky skupiny zvierat na jednotlivcov rovnakého druhu. Neskôr na tento termín upozornil švédsky detský lekár Peter Paul Heinemann, ktorý pomenoval takto veľmi deštruktívne chovanie u detí, keď skupina detí napadá iné, obyčajne osamotené dieťa.

Vedecká diskusia o šikanovaní sa začala až v roku 1969 v Škandinávii zásluhou priekopníka v oblasti výskumu Nóra Dana Olweusa. Šikanovanie definoval ako opakovanú agresivitu jednotlivca alebo malej skupiny agresorov proti jednotlivcovi alebo malej skupine obetí. Už vtedy upozorňoval, že šikanovanie je asi najrozšírenejší z problémov, ktoré ohrozujú duševný a mravný vývin školopovinných detí.

Možno uviesť, že o šikanovaní sa začalo hovoriť najskôr v súvislosti s jeho zvýšeným výskytom na školách a zhruba o 15 rokov neskôr bola venovanápozornosť i šikanovaniu na pracovisku.

O ďalšie rozšírenie tohto výrazu sa tiež zaslúžil aj švédsky sociológ práce a priekopník mobbingu profesor Heinz Leymann, keď si všimol určitý druh správania v pracovnom prostredí. Na základe intenzívnych výskumov vytvoril definíciu mobbingu (1984). O mobbingu možno hovoriť vtedy, keď na postihnutého útočí aspoň raz za týždeň aspoň pol roka jedna alebo viac osôb. Ide o zámerné ponižovanie ľudskej dôstojnosti, o poškodzovanie konkrétneho zamestnanca aktívnym trvalým psychickým tlakom.

Aj  naše skúsenosti ukazujú, že keď sa isté skupiny ľudí v malom odbore, či útvare dajú dokopy proti niekomu tretiemu a snažia sa mu ponižovaním, osočovaním, klebetami alebo izoláciou znepríjemniť život, ba dokonca ho vyštvať z kolektívu – máme tu problém zvaný „mobbing“.

Pojem mobbing pochádza z anglického „to mob“, čo v preklade znamená niečo obliehať, obklopiť alebo na niečo naraziť, utlačovat, urážať, napádať, vrhať sa na niekoho. Možno ho charakterizovať ako trvalé, systematické a intenzívne útoky, intrigy a šikanovanie väčšieho počtu pracovníkov alebo nadriadeného (mobér) voči jednotlivcovi alebo menšej skupine (obeť), je to teror riadený kolegami na pracovisku. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť, sabotovať prácu obete, či znepríjemňovanie pracovných podmienok do tej miery, aby obeť nedokázala odviesť dobrú prácu. Všetko toto sa deje psychickým terorom. Ide o ťažkú poruchu komunikácie alebo vzťahov v kolektíve spolupracovníkov, o formu nežiaducej agresivity v medziľudských vzťahoch, o najzávažnejšie deformácie sociálnych vzťahov, rolí a noriem života. Mobbing spôsobuje obetiam obrovské psychické utrpenie, čím môže poškodiť psychické zdravie a často zanecháva aj trvalé následky.

Od roku 1989 na Slovensku vzniklo veľa inštitúcii, ktoré majú vo svojom  názve ochranu ľudských práv, napríklad  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, či Verejný ochranca práv. Ale nemajú kompetenciu riešiť správanie toho, kto vykonáva psychický teror na pracovisku. V spoločnosti, kde vládnu tvrdé lakte, kde zúri boj o zamestnanie a prežitie, kde ľudské hodnoty sa zredukovali na peniaze a ľudský život na výkon, stúpa agresivita.

Preto sme hľadali pomoc a našli Občianske združenie Práca a vzťahy, ktoré na Slovensku vzniklo dňa 24. 10. 2003, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Dňa 17. 11. 2011, na výročie nežnej revolúcie, sme oficiálne obnovili činnosť tohto OZ Práca a vzťahy, kde hlavnou činnosťou jemonitorovanie pracovísk s podozrením na výskyt šikany zamestnancov a  tzv. nebezpečnú firemnú kultúru. Medzi ďalšie činnosti patrí dokumentáciaprípadov o narušených medziľudských vzťahoch na pracovisku – prejavujúcich sa  vo forme šikanovania, mobbingu, bossingu, sexuálneho obťažovania. Ako aj výchova, vzdelávanie, poradenstvo, osveta v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku s poukazom na dôsledky ich porušovania, psychologická a právna pomoc obetiam mobbingu, bossingu, informovanie verejnosti o súčasnom stave medziľudských práv vo firmách, organizáciách, podnikoch.dôsledná kontrola a prevencia proti akémukoľvek porušovaniu medziľudských práv na pracovisku s podozrením na mobbing, bossing, príčiny vzniku ponižovania zamestnancov, ubližovanie zamestnancom, útok na ich psychiku, vyvolávanie stresov a depresií a šikany na pracovisku.

Zamestnanec, ktorý nemá žiadnu istotu v stabilite pracovného pomeru, nemá pocit sociálnej bezpečnosti, odcudzuje sa svojmu zamestnávateľovi. Stála a dlhotrvajúca neistota a napätie zhoršujú často zdravotný stav zamestnancov. Na rozdiel od predchádzajúcich období, v súčasnosti celoživotným ohrozením existenčných podmienok zamestnanca opäť silnejú antagonistické tendencie vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnanci strácajú dlhý čas pestované presvedčenie, že ak sa budú v práci usilovať a budú sa čo najviac identifikovať so záujmami a cieľmi svojho zamestnávateľa ešte nemajú relatívnu istotu udržania si svojich pracovných pozícií u zamestnávateľa.

Ako sa môže zamestnanec brániť proti psychickému teroru a pracovisku?

Podľa našej štúdie psychického teroru na pracovisku odporúčame viesť si podrobný súpis prejavov mobbingu, aby sa v prípade použitia právnych prostriedkov dalo oprieť o konkrétne fakty, nielen o emocionálne podfarbené všeobecné sťažnosti. Keďže tu ide o skutkový  stav, kedy jednoznačne dochádza k zlyhaniu komunikácie, mal by postihnutý trvať na stretnutí a dožadovať sa vysvetlenia. V prípade odmietnutia netreba ustúpiť, ale žiadať o stretnutie doporučeným listom, ktorý zároveň poslúži ako dôkaz. Psychický teror na pracovisku sleduje nie priame poškodenie obete,ale jej zastrašenie, aby ju prinútili odísť na vlastnú žiadosť.

Záverom týmto príspevkom chceme zdôrazniť, že vzťahy na pracovisku sa stali dôležité aj pre naše novovzniknuté OZ aktívnou účasťou na konferencii v Prahe dňa 8. 12. 2011 pri príležitosti diela profesora Heinza Leymanna – jedinečného europského bojovníka na poli tzv. anti-mobbingu.

Comments

 • Mária 7.1.2012 Odpovědět

  Zákon a paragraf
  Ak som si doteraz predstavovala, že na každé porušenie zákona sa nájde paragraf, tak po skúsenostiach z praxe, tomu tak nie je. Sústavné a intenzívne psychické útoky, intrigy a šikanovanie väčšieho počtu pracovníkov alebo nadriadeného voči jednotlivcovi alebo menšej skupine, ktorými sa v poslednom období zaoberám, vytvárajú psychické utrpenie obete, resp obetiam, čo často zanecháva trvalé následky na zdraví, ublíženie na zdraví. Je to psychický teror riadený kolegami na pracovisku. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť, sabotovať prácu obete, či znepríjemňovanie pracovných podmienok do tej miery, aby obeť nedokázala odviesť dobrú prácu. Ide o ťažkú poruchu komunikácie alebo vzťahov v kolektíve spolupracovníkov, o formu nežiaducej agresivity v medziľudských vzťahoch, o najzávažnejšie deformácie sociálnych vzťahov, rolí a noriem života. Ako príklad na takéto prejavy možno uviesť:.
  Dokončili ste projekt a papiere ste si uložili do zásuvky. Na druhý deň ráno prídete – a zásuvka je prázdna. Nikto nič nevidel. Nikto vám nepomôže hľadať.
  Šéf vás odstaví od komunikácie. Nedostávate informácie. Vaše úlohy sú len smiešne úložky v porovnaní s inými. Každú maličkosť po vás šéf kontroluje. Ba dokonca šéf začne zvolávať porady, kde sa stanú Vaše úlohy kontrolované pomocou ostatných kolegov. Ako sa dajú takéto prejavy riešiť a kde hľadať pomoc? Je každému zrejmé, že je to spôsob „manipulácie“ človeka s druhým človekom v práci. Nakoľko tu ide o ublíženie na zdraví tak to rozoberiem z trestnoprávneho hľadiska, potom aby boli takéto prejavy trestne postihované, musia byť splnené dve podmienky trestnej zodpovednosti, t.j. materiálna stránka a formálna stránka trestného činu.
  Materiálna stránka trestného činu spočíva v tom, že sa páchateľ dopustil konania, ktoré spĺňa znaky konkrétneho trestného činu tak, ako sú vymedzené v trestnom zákone.
  Formálna stránka trestného činu spočíva jednak v úmysle páchateľa takého konania sa dopustiť a že miera spoločenskej nebezpečnosti jeho konania dosahuje intenzitu uvedenú v zákone.
  Ale ak to nemáme v zákone a to nemáme, tak obeť psychických útokov, intríg, šikany a násilia na pracovisku sa nemá, kde brániť a ani na koho obrátiť. Pre právny štát by bolo vhodné riešiť takéto pracovné problémy formou právneho poradenstva a s odvolaním sa na zákon. Ale zatiaľ som nenašla inštitúciu, ktorá by mala kompetenciu riešiť a postihovať takéto sústavné a intenzívne psychické útoky, intrigy a šikanovanie väčšieho počtu pracovníkov alebo nadriadeného voči jednotlivcovi alebo menšej skupine

  • Iveta 27.4.2013 Odpovědět

   Zaujal ma výrok známeho rímskeho filozofa a spisovateľa L. A. Senecu ktorý hovori o tom, citujem: “ ze krutosť pochádza zo slabosti“. Ked známy profesor sociológie z európskej prestížnej univerzity na otázku, odpovedal, že kto je zodpovedny za to, že vyzdvihuje sebavedomie takým sposobom, ze sa ublizuje a ponizuje druhym odpovedal: “ jedine slaboch“.

 • Dobrý deň

  pani poslaňkyňa Ritomská

  predpokladám, že ste predsedkyňou tohto združenia – asi vietebn , že som poslala sťažnosť na „reťazec Lidl “ kvôli “ Mobbingu “ . Sama som zažila mobbing bossing aj neoprávnené prepustenie po onko ochorení a to z centrálz VˇUB – predstavte si , že . títo páni čo sa toho to na mne dopustilli – bývalí komunisti z Hlbokej dnes sedia a riadia Ľudské zdroje na úrade vlády. Bolo to pred 12 rokmi. Uzatvorila som to vtedy s tým , že to nechám na “ Božie mlyny “ . Pomaly ale predsa melú.!

  Píšem však preto – že som obdržala od Vás obálku s podpisovými hárkami, bohužiaľ bez akéhokoľvek sprievodného listu a zdôvodnenia prečo mi tieto podpisové hárky posielate . Mám zopár podpisov ale na akciu ktoré je v rozsahu obálky nemám bohužiaľ momentálne čas a vlastne o Vás ani nič neviem.

  Cítim že obidve vieme , že sa treba brániť – vyslovujem úprimnú vďaku za Vašu prácu.

  Prosím Vás ozvite sa mi niekedy prípadne na pevn telefon. linku 02 64789 268.
  resp na mailovú adresu

  S pozdravom
  Darina Oherová

  .

 • Dobrý večer,
  milá pani Oherová,dakujem Vam, že ste sa mi ozvala,
  dovolím si uviesť moju poslaneckú aktivitu, pred dvomi rokmi som začala robiť osvetu a monitoring obetí mobbingu, bossingu. Za krátky čas sa ozvalo 326 prípadov obetí. Po dvoch rokoch mojej činnosti musím Vám uviesť, že všade sa mobbing zakorenil a nikto to nerieši, len sa tu vyrábajú bezdomovci, nezamestnaní, týrané deti ženy, starci, slovensko sa stala „banánová“ republika, nikto sa svojho práva nedovolá.
  Ja som politik, ktorý nemá peniaze ani žiadnýych sponzorov.
  Ak by mi každá obeť poslala 10 podpiscv tak mám na registraci strany pre ľudí o ludoch …vyrábame zákony a nikto to nekontroluje. zavolám Vam v pondelok , môžem????

 • Samozrejme áno. Volajte prosím Krátko po 12h. Do obeda varím obed a som na omši.

  Ja som sa Vám pokúšala niekoľkokrát poslať e mail- ale ten môj počítač nejak stále nie je úplne ok odmietal zobrať Vašu e mal adresu. Aj moji blízki sú bohužiaľ pod neustálim tlakom – je to viac než bežná prax. v súčasnom živote. Je to krutý nástroj – úmyselne využívaný. Čaká sa kedy obeť rezignuje – a ustúpi.
  Prepáčte mi tie preklepy text je málo čitateľný – možno by bolo vhodné . zmeniť farbu písma.

  Oherová

 • Mária Ritomská 13.10.2014 Odpovědět

  Dobrý deň pani Oherová,
  akosi nám nevychádza sa spojiť, ja Vám znovu sa o to pokúsim zajtra ….som rada, že rozumiete situácii, ktorá sa tu u nás vytvorila. Je veľa ľudí, ktorí majú strach a im treba pomôcť.

 • Katarína 4.2.2015 Odpovědět

  Dobý deň,

  som študentkou posledného ročníka v odbore sociálna práca na UPJŠ v KE. Bola by som Vám vďačná za 5 minút Vášho času venovanému dotazníku na tému MOBBING.

  Viem, že ste bombardovaný podobnými príspevkami, preto Vám vopred ďakujem za ochotu.

  Príloha: odkaz:
  https://docs.google.com/forms/d/15mb1zlaXYi7mHh-VZOoPw1dDkN7qv9ReUTBil_jnOlA/viewform

 • Vladimíra Hirnerová 16.7.2015 Odpovědět

  Dobrý deň,
  obraciam sa na Vás s prosbou lebo už nevládzem ďalej. Každý deň zažívam mobbing na pracovisku od mojej kolegyne, ktorá mi veľmi strpčuje život, následne keď odídem z práce sadne k môjmu PC skontroluje moju prácu a pretlmočí všetky chyby ďalšej kolegyni a tá to uteká žalovať šéfovi. Mám konkrétne audio nahrávky, ktoré o tomto vypovedajú. Teraz som sa nechala vypísať na PN ale mám strach sa znova vrátiť do práce. Mám doma malé dieťa a všimla som si, že to malé to cíti a prenáša sa to aj naň.
  Veľmi pekne ďakujem.

  S pozdravom

  Ing. Vladimíra Hirnerová

 • pavel beňo 17.7.2015 Odpovědět

  Dlobrý večer…
  Predpokladám, že nejde Vašu priamu nadriadenú. Rád by som sa Vás tedy opýtal, z akého titulu kolegyne Vašu prácu kontrolujú? Skúsila ste o tejto situácii informovať šéfa Vy? Príp. sa ho opýtať prečo takúto situáciu vlastne trpí?
  P. Beňo

 • Omast 22.6.2017 Odpovědět

  Dobrý deň mam mobbing a sikanu na pracovisku ,mam z toho psychicke problemy…pomôžte mi ,ozvite sa …ďakujem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *