História vzniku Občianskeho združenia Práca a vzťahy

  •  Dňa 17. novembra 2011 sme oficiálne obnovili Občianske združenie Práca a vzťahy, registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24. 10. 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22587 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a  so zákonom č. 213/1997 Z. z.. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

 

  • Počiatky Občianskeho združenia Práca a vzťahy siahajú do roku 2003, kedy vznikla myšlienka PhDr. Pavla Beňaprakticky pomáhať a vzdelávať ľudí, ktorí majú prácu a o svoju prácu ich zamestnávateľ nelegálnym a nezákonným spôsobom chcel obrať.

 

  • Hlavným cieľom Občianskeho združenia Práca a  vzťahy je ochrana a dodržiavanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti v pracovných vzťahoch na pracovisku, výchova, vzdelávanie, poradenstvo a  osveta v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku, monitorovanie pracovísk, kde je podozrenie na narušené pracovné vzťahy s poukazom na dôsledky ich porušovania, s ohľadom na zdravie jednotlivcov a na negatívne ekonomické dopady a následky, publikovanie a  zverejňovanie príbehov mobbingu, bossingu na webových stránkach www.pracaavztahy.sk ako aj vykonávanie iných súvisiacich činností. Orgánmi združenia sú Zhromaždenie členov, rada a predseda rady.

 

  • Naším poslaním je zaoberať sa diskrimináciou na pracovisku v pracovných vzťahoch na Slovensku a výmena skúseností expertov v oblasti diskriminácie na pracovisku v pracovných vzťahoch s cieľom informovania verejnosti za účelom legislatívnej úpravy  mobbingu, bossingu.


  • Chceme pripraviť metodiku a programy praktickej pomoci ľuďom, ktorí sa stanú nežiaduci pre zamestnávateľa rovnako, ako je to v iných krajinách Európskej únie. Tiež chceme slúžiť ľuďom bez ohľadu na vek poskytovaním psychologickej, právnej pomoci osobám postihnutým mobbingom, bossingom.

 

  •  Našou snahou je zvyšovať právne povedomie zamestnancov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov formou konzultácií, prednášok a zvyšovaťvzdelávanie a  výchovu širokej verejnosti k civilnej odvahe a statočnosti na pracovisku.
  • V doterajších predpisoch zamestnávateľov neexistuje žiadna úprava, ktorá by umožňovala brániť sa, ak je poškodená psychika jednotlivca na pracovisku. Nikto nemá kompetenciu iniciatívne riešiť podozrenie na výskyt narušených vzťahov na pracovisku.

 

  •   Našou víziou je, aby na každom pracovisku bol zavedený interný (antimobbingový) právny predpis – akási antimobbingová dohoda, ktorá bude presne vymedzovať, aké konanie sa považuje za psychický teror na pracovisku, tiež bude upravovať možnosti, ako sa môžu ohrozené skupiny, či jednotlivci brániť, ak budú ohrozené alebo narušené ich práva a v neposlednom rade, aké sankcie postihnú páchateľa.
  • Na každom pracovisku ustanoviť osobu poverenú na monitorovanie, kontrolu, pomoc, hlásenie o výskyte mobbingu. Zriadiť nezávislé poradne pre mobbing, bossing.

 

  •  Vedúci zamestnanci by mali prejsť školením, na ktorom by sa zoznámili so základnými metódami riešenia konfliktov. Ak sa spolupracovníci dostanú do konfliktu, ktorí nie sú schopní a ochotní vyriešiť sami, potom práve ich vyšší nadriadený, ktorý by mal mať znalosti a zručnosti celú situáciu urovnať.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *